Crisisfonds Zutphen

Crisisfonds Zutphen

De Gemeente Zutphen heeft een Crisisfonds Zutphen in het leven geroepen voor individuele steun aan haar inwoners, die mede als gevolg van de gestegen energieprijzen in financiële nood zijn gekomen. Dit Crisisfonds is tijdelijk (tot en met 31 december 2023) en moet bijdragen aan het lenigen van urgente noden van de inwoners van Zutphen en Warnsveld. Vanaf 1 januari 2024 zal SUN Zutphen waarschijnlijk operationeel worden.

Aanvragen voor het crisisfonds kunnen worden gedaan door professionele hulp- en dienstverleners ten behoeve van hun klanten. Iedere hulp- of dienstverlener die actief is in het sociaal domein in Zutphen en in het werk geconfronteerd wordt met een ‘urgente nood’ van klanten, kan namens deze klant een aanvraag doen voor noodhulp.

Het aanvragen van deze noodhulp kan (uitsluitend) digitaal via deze website van Stichting Urgente Noden Liemers Achterhoek, op de aparte pagina voor het Crisisfonds Zutphen. Speciaal voor het Crisisfonds Zutphen is er een coördinator. Die beoordeelt de aanvragen. U kunt ook altijd contact opnemen met deze coördinator voor vragen en overleg.

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?

1. Is er sprake van een schrijnende situatie of urgente nood?

We hanteren (bewust) geen strakke definitie. Wij gaan er van uit dat u als hulp- of dienstverlener goed in staat bent om te beoordelen of er sprake is van een schrijnende situatie of urgente nood. Urgente noden zijn situationeel. U wordt gevraagd de casus goed te omschrijven, welke stappen er al zijn ondernomen (maar niet tot gewenste uitkomst hebben geleid) en op welke manier de gift een bijdrage kan geven aan perspectief, het beëindigen van een ongewenste situatie of het kunnen starten met een gewenste situatie. Het gaat er om of er op dit moment sprake is van een urgente nood die verholpen kan worden met een gift vanuit het Crisisfonds.

2. Is er een bestaande lokale voorziening (regeling, organisatie)?

Met name moet dan gedacht worden aan inkomensondersteuning in de vorm van minimaregelingen of bijzondere bijstand. Het kan zijn dat iemand op papier een inkomen heeft dat boven de inkomensgrens ligt, waardoor hij/zij niet in aanmerking komt voor de regeling, maar in de praktijk een besteedbaar inkomen op of onder het sociaal minimum.

Het kan zijn dat er wel een lokale (voorliggende) voorziening/regeling is, maar dat noodhulp toch op zijn plaats is, omdat de situatie zo urgent is dat snelheid geboden is of de voorziening in de situatie van de klant ontoereikend is. Het kan ook zijn dat de noodhulp zinvol als tijdelijke ondersteuning geldt naast het inzetten van een voorliggende voorziening. Het is goed in dit soort gevallen met de coördinator contact op te nemen om af te stemmen wat er het beste kan gebeuren.

Kun je aanvraag doen voor betalingsachterstanden?

Als er een betalingsachterstand is, kan men de urgentie beoordelen o.b.v. besteedbaar inkomen en persoonlijke situatie. Soms kan het zinvol zijn om met een gift een rekening te (laten) betalen, soms is het wellicht beter om een gift te geven voor iets dat moet  worden aangeschaft, zodat de rekening betaald kan worden.

Naast het verstrekken van noodhulp kan het bij een betalingsachterstand belangrijk zijn om te kijken of er sprake is van een problematische schuldsituatie. Mogelijk zijn er meerdere schulden en dan is doorverwijzing naar het team Schuldhulp van de gemeente Zutphen op zijn plaats. Ook kan er contact opgenomen worden met Schuld Hulp Maatje Zutphen.

Welke gegevens zijn nodig voor het doen van een aanvraag?

De personalia van de cliënt, het besteedbare inkomen, een omschrijving van de urgente nood met een motiverende toelichting waarbij in ieder geval wordt aangegeven dat er geen voorliggende voorziening aanwezig is, op welke wijze de noodhulp een bijdrage vormt voor een beter toekomstperspectief en welke vervolgstap(pen) daarvoor worden gezet.

Zit er een maximum aan de noodhulp?

Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld en is dus maatwerk. De praktijk leert dat toegekende bedragen variëren van 80 euro tot soms wel 3.000 euro, gemiddeld is een bedrag tussen de 500 en 800 euro. Bij twijfel: neem contact op met de coördinator!

Wanneer krijgt u bericht?

Er wordt naar gestreefd om uw aanvragen zo snel mogelijk af te handelen. Soms lukt dat nog dezelfde dag, meestal binnen enkele dagen.

Ontvangt uw klant het geld op zijn rekening?

Nee. We betalen altijd aan de leverancier of verstrekken bonnen.

Telt de gift mee als inkomen voor de bijstand?

Nee. De gift is eenmalig en bedoeld als crisishulp.

Kan ik als bewindvoerder een aanvraag doen?

Ja dat kan. Wij maken dan (zo nodig) het geld over naar de beheerrekening.

Kan ik als vrijwilliger een aanvraag doen?

We kennen in Zutphen veel vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het gebied van armoede en schulden. Kom jij als vrijwilliger een urgente situatie tegen? Vraag dan aan jouw coördinator of een (professioneel) medewerker of hij/zij de aanvraag wil doen.

Kan ik als inwoner een aanvraag doen?

Nee, dat kan niet. U moet dan contact opnemen met een hulp- of dienstverlener, bijvoorbeeld een sociaal werker van Perspectief of een consulent van de gemeente. Maar het kan ook uw hulp in het huishouden zijn of de verpleegkundige, iemand die u kent en die op de hoogte is van uw situatie.

Contact met de coördinator Crisisfonds Zutphen

Telefoon:  0575 - 662 906
Email:      crisisfondszutphen@gmail.com

Aanvraagformulier
U kunt gebruik maken van het onderstaande aanvraagformulier:

  • u hoeft geen BSN in te vullen
  • als u de inkomsten en uitgaven niet exact weet zet u de lege velden op nul (via bruine knop)
  • door ondertekening verklaart u dat de aanvraag naar waarheid en in samenspraak met de cliënt is ingevuld en dat de cliënt toestemming verleent tot verwerking van de gegevens.