Bruikleenvoorwaarden

Artikel 1. Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de uitleen van de in de overeenkomst genoemde goederen, inclusief de daarbij vermelde accessoires, welke is gesloten tussen enerzijds de eigenaar/uitlener en anderzijds de in de overeenkomst met name genoemde gebruiker.


Artikel 2. Duur van de overeenkomst.

Deze overeenkomst is gesloten voor een periode van 5 jaar, waarin de geleende goederen eigendom blijven van SUN Liemers-Achterhoek. Het verkopen of wegschenken van de geleende goederen door de gebruiker is derhalve verboden.


Artikel 3. Levering.

De gebruiker krijgt de geleende goederen direct geleverd vanaf de leverancier.


Artikel 4. Reclame en controle op goede staat van de goederen.

De gebruiker is verplicht terstond na de levering van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Daarna vervalt ieder recht op reclame.


Artikel 5. Verplichtingen gebruiker.

5.1. De gebruiker is verplicht de geleende goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:

a. De geleende goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften die aan gebruiker bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/ of overhandigd, te behandelen;

b. De eigenaar/uitlener te allen tijde toegang tot de geleende goederen te verschaffen;

c. Aanspraken van derden op de geleende goederen af te wijzen en de uitlener te vrijwaren;
d. de geleende goederen aan de eigenaar/uitlener te retourneren, indien er door de gebruiker geen gebruik meer (kan) wordt gemaakt van de geleende goederen.

 

Artikel 6. Reparatie.

Alle noodzakelijke reparaties, die buiten de garantiebepalingen vallen,  zullen door en voor rekening van gebruiker worden uitgevoerd.

 

Artikel 7. Verzekering.
De gebruiker draagt het volle risico en de verantwoordelijkheid voor de geleende goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de gebruiker zijn gesteld.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid.
8.1. Voor schade die de gebruiker aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de geleende goederen veroorzaakt, is de gebruiker aansprakelijk. Gebruiker zal eigenaar/uitlener ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

8.2. De gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het gebruik van de geleende goederen.

 

Artikel 9. Mededelingsverplichtingen gebruiker.

9.1. Gebruiker dient eigenaar/uitlener onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op de geleende goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van eigenaar/uitlener dreigen te worden geschaad.

9.2. Gebruiker dient de eigenaar/uitlener onverwijld in te lichten in geval van faillissement van de gebruiker en indien gebruiker surséance van betaling aanvraagt.

 

Artikel 10. Beëindiging.

Deze overeenkomst eindigt door het verlopen van de in artikel 2 opgenomen looptijd. Na beëindiging van deze overeenkomst gaan de eigendomsrechten van de geleende goederen over op de gebruiker.
 

 Artikel 11. Wijzigingen.
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 12. Betaling.

Aan deze leenovereenkomst zijn voor gebruiker tot de dag van levering geen kosten verbonden. Na de dag van levering zijn alle kosten met betrekking tot de geleende goederen voor rekening van de gebruiker.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht.                                                                                               
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
deze overeenkomst wordt geacht in Nederland te zijn gesloten.