Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van SUN Liemers-Achterhoek bestaat uit de volgende personen:

  • Mw. M.C.L. Grandia-Feddema, voorzitter
  • Dhr. P.A. van de Weerd, penningmeester
  • Mw. M. Koelman
  • Dhr. P.J. Bollen

De uitvoering van de dagelijkse gang van zaken is in handen van een bureaucoördinator:

Het dagelijks bestuur en de bureaucoördinator vergaderen ongeveer 10 keer per jaar en zorgen samen voor het behandelen van de aanvragen, het aanvragen van donaties voor het giftenbudget en houden contact met de gemeentes Doesburg en Montferland, als onderdeel van het armoedebeleid.

Het Algemeen Bestuur

Naast het dagelijks bestuur bestaat het Algemeen bestuur uit de volgende leden:

  • Mw. H.W. van Wijk-Reinders
  • Mw. D. Burgers
  • Dhr. R.H. van Limburg-Stirum
  • Dhr. A.W. Dekker

Het volledige bestuur komt tweemaal per jaar bijeen en bespreekt de algemene lijnen van het gevoerde en te voeren beleid.

Beleidsplan 2021-2024

Uitgangspunt
Stichting Urgente Noden Liemers-Achterhoek (SUN) beoogt tot algemeen nut te zijn en heeft
geen winstoogmerk.
De doelstelling en de wijze van verwezenlijking daarvan zijn verwoord in artikel 3 lid 1 en 2
van de statuten:
1. De Stichting heeft ten doel:
a. het lenigen dan wel verzachten van materiële noden van personen of
groepen van personen, met name in die gevallen waarin bestaande
wettelijke regelingen daarin niet, niet afdoende of niet tijdig voorzien;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van
fondsen zowel bij private als publiekrechtelijke (rechts)personen, organisaties of
instellingen en het bieden van een coördinerend platform voor iedere
(rechts)persoon die bij de dienst-/hulpverlening aan de doelgroep van de stichting
is betrokken.


Voor 2021 en volgende jaren is het beleid van de Stichting -naast het zorgen voor een
adequate uitvoering van het in art. 3 lid 1 van de statuten genoemde doel- gericht op:
1. het vergroten van de naamsbekendheid onder de instellingen die tot de
doelgroep van de Stichting kunnen worden gerekend;
2. nog niet deelnemende gemeentebesturen in de Liemers en Achterhoek ervan te
overtuigen dat ook in hun gemeente er materiele noden zijn waarin bestaande
wettelijke regelingen daarin niet, niet afdoende of niet tijdig voorzien; die
gemeentebesturen stimuleren in hun gemeente een eigen noodfonds te laten
instellen (waarbij SUN desgewenst advies en ondersteuning kan bieden) of aan
onze stichting te gaan deelnemen;
3. deelnemende gemeentebesturen aan de hand van de behandelde aanvragen uit
hun gemeente adviezen te geven over hun minimabeleid;
4. het versterken van de contacten met collega-noodfondsen in Nederland om meer
en intensiever te gaan samenwerken op de terreinen die zich daarvoor lenen;
5. het aanpassen van de reglementen en werkdocumenten teneinde tijdig te
voldoen aan de eisen die de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
stelt.

Privacyverklaring

SUN Liemers-Achterhoek hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.
Hier vindt u onze privacyverklaring.

Jaarverslagen

In ons jaarverslagen leggen wij verantwoording af voor onze activiteiten in het afgelopen jaar. Hier treft u onze jaarverslagen.

Maatschappelijke (hulp)instellingen

 

Sociaal Team Doesburg
Sociaal Jeugdteam Doesburg
Santé Partners Maatschappelijk werk
Kredietbank Doesburg
Vluchtelingenwerk VWON
Sociaal Team Montferland
Stichting Welcom Didam
Stadsbank Montferland
MEE-Oost
Zozijn
RibwAVV
Instellingen en ZZP-ers voor ambulante zorg
Huisartsen / eerstelijns zorg
Bewindvoerders, aangesloten bij bv Horus

Fondsen, subsidie instellingen

 

Gestichten Doesburg
RDO de Balije

Fonds Dutry - De Drevon
FondsDBL
St. Armoedefonds
Stichting Het Gasthuis Bergh
Brantsenstichting
St. Kruiswerk Doesburg
Diakonie PGAD
Diakonie Ooipoortkerk
PCI Willibrordus
PCI Gabriël
PG Didam
PG 's-Heerenberg-Zeddam
Solidariteitsfonds Montferland